Norra Fäladens Kemtvätts Miljöpolicy

Vi värnar och respekterar vår miljö- vår värld!​

Denna miljöpolicy utgör grunden för Norra Fäladens Kemtvätts miljöarbete. Här definieras hur Norra Fäladens Kemtvätt påverkar miljön, vem som är ansvarig inom organisationen och hur miljöpolicyn omsätts i mål och handling.

Ansvar

Norra Fäladens Kemtvätt bedriver ett aktivt miljöarbete i samverkan med kunder, leverantörer, anställda och andra intressenter och strävar efter att uppfylla och överträffa de krav som ställs. NFK ska som lägst följa tillämpliga lagkrav med avseende på sina miljöaspekter och, i de delar av verksamheten där det är aktuellt, förebygga att förorening uppkommer.

Ansvarig för att uppfylla lagen och ytterst ansvarig för NFKs miljöarbete är verkställande direktör.

Miljöpolicyn ska kommuniceras till samtliga anställda inom företaget. Det är även chefens ansvar att säkerställa att medarbetare som berörs av specifika mål, regler, rutiner eller annan information får del av denna.

Det åligger varje medarbetare att följa de regler och rutiner som företaget har satt upp för sitt miljöarbete.

 Ansvarig inköpare ansvarar för att miljöhänsyn vägs in vid inköp och val av leverantör.

Miljöaspekter

Företaget har i sin verksamhet identifierat följande områden som sina viktigaste ur miljösynpunkt:

Återvinning av avfall i verksamhet är i det dagliga arbetet avfall av olika slag, exempelvis papper, emballage, elektronik, lysrör och batterier. Företaget strävar efter att minska mängden avfall och att det som uppkommer ska återvinnas på ett miljöriktigt sätt.

  • Inköp - Vid inköp är det i första hand genom att välja den miljömässigt bästa leverantören eller produkten som Norra Fäladen Kemtvätt kan minska sin miljöpåverkan. Vid samtliga inköp och upphandlingar av produkter och system ska miljö vägas in som en parameter.
  • Energi - I verksamheten förbrukas energi i form av värme, varmvatten och el. Norra Fäladens Kemtvätt arbetar såväl för att minska energiförbrukningen som för att den energi som används ska var miljömärkt.
  • Leverantörer - leverantörer påverkar miljön genom exempelvis transporter därför väljer vi att använda lokala leverantörer. Norra Fäladens Kemtvätt ska förutom att väga in miljö vid val av leverantörer, verka för att minska leverantörernas miljöpåverkan.
  • Kemikalier - I den mängd kemikalier används ska de vara godkända, och vara det för verksamheten fungerande valet med minst miljöpåverkan.

Miljömål och egenkontroll

Att bedriva ett aktivt miljöarbete och att minska företagets miljöpåverkan är ett fortlöpande arbete med ständiga förbättringar. Årligen görs en uppdatering av denna miljöpolicy och utifrån den omsätts de identifierade miljöaspekterna i miljömål med handlingsplaner för att nå dessa.

Varje år ska kontroll genomföras för att se om miljömålen är uppfyllda. Är så inte fallet ska en aktionsplan upprättas. Ansvarig för denna egenkontroll är den administrativt ansvarige.

FÖRETAGET

Norra Fäladens Kemtvätt

adress

Fäladstorget 8, 220 10 Lund

Telefonnummer

Telefon: 046-14 35 40